National Center for Theoretical Sciences (North)
Physics Division
English Home

LHC Physics Focus Group
Coordinator : 張敬明教授Kingman Cheung(NTHU)/陳傳仁教授Chuan-Ren Chen(NTNU)
Committee members : Chuan-Hung Chen (NCKU), Kingman Cheung(NTHU), Cheng-Wei Chiang(NCU), Xiao-Gang He(NTU), Kwei-Chou Yang (CYCU), Tzu-Chiang Yuan(AS)
(請點選以下項目)
Members | Visitors | Activities | Publications | Collaborations