National Center for Theoretical Sciences (North)
Physics Division
English Home

LHC Physics Focus Group
Coordinator : 張敬明教授Kingman Cheung(NTHU)/陳傳仁教授Chuan-Ren Chen(NTNU)
Committee members : Chuan-Hung Chen (NCKU), Kingman Cheung(NTHU), Cheng-Wei Chiang(NCU), Xiao-Gang He(NTU), Kwei-Chou Yang (CYCU), Tzu-Chiang Yuan(AS)
(請點選以下項目)
Members | Visitors | Activities | Publications | Collaborations
No.姓名單位電話傳真
1李湘楠Academia Sinica02-27896726 
2鄭海揚Academia Sinica02-2789-6768 
3高向東Academia Sinica(中央研究院)02-2788-0058  
4北殿義雄 Academia Sinica(中央研究院)02-2788-0058  
5阮自強Academia Sinica(中央研究院)02-27896705 
6侯鐵軍Academia Sinica(中央研究院)  
7楊桂周Chung Yuan Cristian University03-265322903-2653299
8蔡俊謙CYCU(中原大學)03-2653215  
9謝榮洲CYCU(中原大學)  
10蔡和進CYCU(中原大學)  
11蔣正偉National Central University(03)4227157 ext 65379(03)4251175
12張嘉泓National Taiwan Normal University02-2933-1075 ext. 15802-29326408
13熊怡National Taiwan Universiity02-33665135 
14何小剛National Taiwan University02-33665191 
15李慶德National Taiwan University02-33665138 
16侯維恕National Taiwan University02-33665096 
17黃偉彥National Taiwan University02-33665189 
18楊信男National Taiwan University02-33665139 
19趙挺偉National Taiwan University02-33665136 
20賀培銘National Taiwan University02-33665192 
21羅上智NCKU(成功大學)  
22野村敬明NCKU(成功大學)  
23陳泉宏NCKU(成功大學)(06)2757575 ext. 65232or 65082 ext. 18 (NCTS)  
24陳樫旭NCTS03-5731261 
25吳穆昇NCTS03-5731263 
26張元翰NCU(中央大學)(03)4227151 ext 65336 
27江祖永NCU(中央大學) (03) 4227151 ext. 65372 
28柳生慶NCU(中央大學)  
29張敬民NTHU(清華大學)  
30耿朝強NTHU(清華大學)03-5723052 
31張維甫NTHU(清華大學)03-5731111 
32陳傳仁NTNU(台灣師範大學)(02)77346016 
33鄭亞娟NTU(台灣大學)  
34Jusak TandeanNTU(台灣大學)  
35Gaber FaiselNTU(台灣大學)  
36王名儒NTU(台灣大學)02-33665150 
37徐靜戈NTU(台灣大學)02-33665149 
38陳丕燊NTU(台灣大學)02-3366-5187 
39陳凱風NTU(台灣大學)02-33665183 
40Yukihiro MimuraNTU(台灣大學)02-33665149 
41Masaya KohdaNTU(台灣大學)02-3366-5145 
42徐繁榮NTU(台灣大學)  
43賴宏亮Taipei Municipal University of Education02-23113040 ext 3905